Català · Castellà

projectes vigents

El español de Cataluña en los medios de comunicación orales y escritos [FFI2016-76118-P]

El projecte té com a objectiu estudiar la presència de trets lingüístics del català en diversos mitjans d’expressió castellana a Catalunya. La investigació té el seu origen en un projecte anterior (FFI2012-33499) centrat en l’estudi de les característiques fonètiques, lèxiques i sintàctiques del castellà de Catalunya mitjançant l’estudi de la parla de 101 informants bilingües. Els principals resultats es troben en el llibre El español en contacto con las otras lenguas peninsulares (Poch, ed., Iberoamericana, 2016) on hi han aprticipat tots els investigadors del grup de treball. El projecte actual parteix de la hipòtesi que considera que les formes d’expressió orals i escrites emprades en els mitjans de comunicació constitueixen un model de llengua que arriba a tots els parlants i que posseeix, per tant, la capacitat de difondre l’ús de determinades formes escrites i orals entre tota la comunitat bilingüe. Aquests usos són interferències en una primera etapa i, de manera gradual, queden integrats en el sistema.
Web