Català · Castellà

projectes vigents

Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica (fase de análisis y conclusión) [FFI2013-41711-P]

L’objectiu del projecte és acabar el Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica, el qual recull el lèxic científic i tècnic de l’espanyol dels segles XVIII i XIX, i que és la culminació d’una tasca que s’ha desenvolupat al llarg de tres projectes anteriors. La idea va sorgir de la necessitat de descriure millor la història de la llengua d’aquests segles, un període tradicionalment poc estudiat, i en tot cas limitat, amb poques excepcions, als textos literaris. Els estudis realitzats al llarg d’aquest temps en l’àmbit del projecte han aportat nous coneixements a la descripció de la història de la llengua en aquest període, han abordat aspectes teòrics i han desenvolupat eines metodològiques per a l’estudi de la llengua de la ciència i de la tècnica. En la fase actual del projecte es plantegen diversos objectius: analitzar la descripció del lèxic als àmbits tractats (física, química, matemàtiques, electricitat, ferrocarril, fotografia, mecànica, mineria) per assolir una descripció rigorosa i completa de les diferents àrees lèxiques del diccionari, completar la informació disponible amb els nous recursos que la RAE posa a l’abast dels investigadors (Corpus del Diccionario Histórico, Fichero General i Mapa de Diccionarios), avançar en les decisions tècniques sobre les informacions lexicogràfiques que ha de contenir el diccionari, i permetre l’accés en obert a través del mòdul de consulta dissenyat a tal efecte. Com es fa palès, els punts de contacte d’aquest projecte amb l’anterior són importants, el que afavoreix que puguem compartir metodologies i coneixements que fan convergir ambdós projectes.