Català · Castellà

projectes antics

Portal de léxico hispánico: documentación y morfología derivativa

Projecte de recerca finançat pel Programa sectorial de Promoción sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT) amb el número de referència FFI2011-24183.

Data d'inici: 01/01/2012; data de finalització: 31/12/2014.

Investigadora principal: Glòria Clavería