Català · Castellà

Notícies

Nova publicació

La finalitat d'aquest llibre és mostrar les possibilitats que ofereix la lingüística de corpus per a l'estudi de la llengua en general i de la llengua antiga en particular, alertant dels perills que la seva aplicació irreflexiva i indiscriminada pot comportar. L'obra tracta principalment de com dissenyar i recopilar corpus perquè aquests siguin representatius de l'univers lingüístic que volen descriure, i dels postulats que s'han de tenir presents en el moment de la seva explotació (anàlisi de les dades). Es tracta de mostrar mètodes científics, sustentats en anàlisis quantitatives i estadístiques, que possibilitin un major avanç en les investigacions del que s'ha pogut aconseguir amb altres metodologies, per poder oferir perspectives diferents que permetin aportar noves interpretacions.